กระบอกน้ำ NIDA

กระบอกน้ำสเตนเลสเก็บอุณหภูมิ NIDA wisdom for change ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA