กระบอกน้ำ OCSC

กระบอกน้ำพลาสติก “OCSC” ผลิตโดย bottlememarket.com เพื่อ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)