นโยบายรับประกันสินค้า

นโยบายรับประกันสินค้า

ขอบเขตและสินค้าที่อยู่ในความหมายของ “นโยบายรับประกันสินค้า”

นโยบายรับประกันสินค้า  หมายถึง ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือบกพร่องจากการผลิต สินค้าที่ไม่ตรงกับรายละเอียดสินค้า ที่ทางบริษัทได้บรรยายไว้ หรือไม่เหมือน หรือไม่คล้ายคลึงกับรูปภาพสินค้านั้น รวมถึงบริษัทส่งสินค้าผิดไปจากขนาดหรือสีที่ผู้ซื้อได้เลือกไว้  แต่ไม่รวมถึงสินค้าที่สีไม่เหมือนภาพอันเกิดจากการตั้งค่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน

1. เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า
นโยบายการรับประกัน ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง ให้หมายความถึง ผู้ซื้อสินค้าสามารถส่งคืนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าที่ทางบริษัทส่งไปถึงผู้รับนั้นเป็นสินค้าที่ชำรุดบกพร่อง หรือสินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้ามีตำหนิ สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า (ทั้งนี้ต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )

2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า
เมื่อผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วพบว่า สินค้าอยู่ในความหมายของ”นโยบายรับประกันสินค้า”ตรงตามคำบรรยาย ในข้อ 1 ผู้ซื้อจะต้องแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน ตามวิธีการเปลี่ยนสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น  *โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว*

3. ข้อตกลงอื่น

  • ผู้ซื้อต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในนโยบายรับประกันสินค้าตรงตามคำบรรยายนี้อย่างเคร่งครัด หากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาว่าผู้ซื้อประสงค์จะยกเลิกรายการเปลี่ยนสินค้านั้นๆ
  • นโยบายรับประกันนี้จะคลอบคลุมเฉพาะสินค้าหรือรายการที่สั่งซื้อและชำระผ่านระบบชำระเงินของบริษัทฯ เท่านั้น
  • ผู้ซื้อมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งพัสดุคืน มายังบริษัทฯ
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืนผู้ซื้อ ให้บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการรับประกันตามนโยบายนี้ ตามจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายจริง และต้องไม่เกิน 50,000 บาท
  • หลังจากเปิดการเปลี่ยนสินค้าแล้ว หากต่อมาปรากฏว่าผู้ซื้อประสงค์ที่จะยกเลิกการเปลี่ยนสินค้าไม่ว่าด้วยเหตุอย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ยินยอมให้ผู้ซื้อสามารถขอยกเลิกการเปลี่ยนนั้นได้ตลอดทุกกรณี แต่อย่างไรก็ตาม    การยกเลิกดังว่านั้น จะต้องดำเนินการก่อนที่จะมีการจัดส่งสินค้าคืนมายังบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้ซื้อยังคงมีสิทธิ์ที่จะเปิดการเปลี่ยนรายการสินค้าดังกล่าวได้ใหม่
  • หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมจากที่บริษัทฯ จัดส่ง คือ ชำรุดแตกหักเพราะการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งาน เสียหายจากการนำสินค้าไปใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี , สินค้าตกหล่น หรือกระแทก , รอยขีดข่วน , คราบสกปรก และรอยเปื้อน , สินค้าที่มีการดัดแปลง , การเสื่อมของวัสดุตามอายุการใช้งาน , ชำรุดเสียหายจากภัยธรรมชาติ หากสินค้าที่ผู้ซื้อส่งกลับคืนไปให้บริษัทฯ ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกัน ผู้ซื้อยินดีรับสินค้าชิ้นเดิมกลับไปเท่านั้น
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่างหน้า
  • หากมีข้อพิพาทใดๆเกิดขึ้น ให้คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุงสุด

กลับสู่หน้าแรกบริการ รับผลิตกระบอกน้ำ