พลาสติกแสนดี มีอยู่รอบตัวเรา

ในปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากจำนวนประชากรประมาณ 5 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2533 เพิ่มขึ้นเป็น 7 พันล้านครในปี พ.ศ. 2555 และจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2568 อันจะส่งผลให้เกิดความต้องการในการใช้ทรัพยากรในการดำรงชีวิตเพิ่มขึ้นอีกมาก

นอกจากนั้น การพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ที่เริ่มจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ได้แผ่ขยายมาทางประเทศในแถบเอเชียและแอฟริกา ส่งผลให้รูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ครอบครัวมีขนาดเล็กลง การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการเดินทาง ทำให้โลกของเราในทุกวันนี้มีขนาดเล็กลง ความต้องการของมนุษย์มีความหลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้นทำให้ความจำเป็นในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก การผลิต การค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคและบริโภคมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์เข้ามามีบทบาทสำคัญไม่ว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่ง การปกป้องผลิตภัณฑ์ การยืดอายุ ตลอดจนการชี้บ่งบรรยาย สรรพคุณ

เป็นอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ส่วนใหญ่ทำมาจากวัสดุประเภท กระดาษ แก้ว โลหะ และพลาสติก ถึงแม้ว่าบรรจุภัณฑ์เหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการนำไปใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามด้วยความที่ พลาสติก เป็นวัสดุที่ผลิตได้จากแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่จำนวนมากยังมีคุณสมบัติที่สามารถออกแบบและขึ้นรูปได้หลากหลาย มีน้ำหนักเบาและราคาถูก ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากพลาสติกได้รับความนิยมสูงและมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดในกลุ่มของวัสดุที่นำมาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ด้วยกัน

สารจากประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก

จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง การขยายตัวของสังคมเมือง ทำให้สภาพการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก การจับจ่ายใช้สอยสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคมีการขยายตัว และเน้นความสะดวกในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์พลาสติกในรูปแบบต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและมีการขยายตัวอย่างแพร่หลาย เนื่องจากมีน้ำหนักเบา มีคุณสมบัติที่แตกต่าง สามารถขึ้นรูปได้หลายรูปแบบและที่สำคัญมีราคาถูก ทำให้นิยมนำมาใช้เพื่อการบรรจุและถนอมอาหาร

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้จัดทำคู่มือการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นที่นิยมใช้ในชีวิตประจำวันขึ้น เพื่อเป็นหนังสือที่จะให้ความรู้พื้นฐานในการใช้งานบรรจุภัณฑ์พลาสาติกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เริ่มจากประเภทของพลาสติกที่นำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ วิธีการใช้งาน ข้อควรระวัง และข้อห้าม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน และที่สำคัญที่สุด คือ การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกหลังจากใช้งานเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้พลาสติก โดยส่วนใหญ่จะสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำหรือสามารถเอาไปรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่นๆได้อีก อันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

นาย อัฒฑวุธิ หิรัญบูรณะ
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

“ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติของพลาสติกประเภทต่างๆ อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสนในการใช้งานอันนำไปสู่การใช้งานที่ไม่เหมาะสม บทความนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อผู้บริโภคให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ดร. เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์
ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก

เม็ดพลาสติก

เม็ดพลาสติกเกิดจากการนำน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติมาผ่านกระบวนการกลั่นและ Polymerization เพื่อเป็นเม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เช่น เม็ด PE PP PS และ PET โดยสารตั้งต้นของเม็ดพลาสติกเหล่านี้ สามารถผลิตได้จากน้ำมันดิบ ไม่ว่าจะเป็น Styrene Monomer, Ethylene และ Propylene แต่ในส่วนของ Ethylene และ Propylene นั้น สามารถผลิตจากก๊าซธรรมชาติได้อีกด้วย โดยกระบวนการหลังจากได้เม็ดพลาสติก คือ การขึ้นรูปเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลักประเภทต่างๆ เช่น กระบอกน้ำ ขวด ถุง ถาด

กำเนิดพลาสติก

 • ขวด ขวดพลาสติกที่นิยมโดยทั่วไป ที่ใช้บรรจุอาหารมี 2 ชนิด คือ
  1. ขวดเพ็ท PET
  2. ขวด HDPE
 • ถุง ถุงพลาสติกมี 4 ชนิด แบ่งตามเม็ดพลาสติก คือ
  1. ถุงร้อน HDPE
  2. ถุงร้อน PP
  3. ถุงเย็น LDPE
  4. ถุงหูหิ้ว T-Shirt Bag

กลับสู่หน้าแรกบริการ รับผลิตกระบอกน้ำ